fbpx
ความรู้มะเร็งปากมดลูก

ความรู้มะเร็งปากมดลูก

ตกขาว มะเร็ง   ตกขาว มะเร็ง – ข้อมูลที่มาจากการสำรวจสถิติทั่วโลกพบว่า มะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นโรคมะเร็งอันดับที่ 2 ที่จะพบได้ในเพศหญิงรองลงมาจาก มะเร็งเต้านม ซึ่งข้อมูลนี้ก็รวมถึงในประเทศไทยด้วย อีกทั้ง...