fbpx
ตกขาว อาการ และ ข้อมูลน่ารู้

ตกขาว อาการ และ ข้อมูลน่ารู้

ภาวะตกขาว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระดูขาวนั้น มักพบในสตรีส่วนมากที่ต้องเคยเกิดขึ้นและทำให้สตรีจำนวนไม่น้อยมีความกังวลจนต้องมาพบแพทย์ และสูตินรีแพทย์ ภาวะดังกล่าวนี้อาจเป็นอาการที่แสดงออกมาเพื่อแสดงจากการตอบสนองต่อฮอร์โมนในสตรีที่ปกติ หรือจากการที่เป็นโรคที่ไม่รุนแรง...